Göm menyn

Digitalisering och management, en profil i tiden – och för framtiden

Profilen Digitalisering och management fokuserar utnyttjande av digitaliseringens 

Profilen och de nya organisationerna

möjligheter. Vi riktar uppmärksamheten mot nya, snabbväxande, vanligen internationella eller nationsgränslösa verksamheter (inte minst creative industries), som verkligen strävar efter att förstå och utnyttja vår teknikintensiva miljö för att skapa värde för olika aktörer. 

Profilen utrustar dig som ingenjör med insikter och verktyg för att se igenom hypen som ständigt omger teknikutveckling och tillväxt. Digitaliseringen bidrar till utvecklingen av en förväntningsekonomi, där ord som unik och disruption och ideal som låna mycket, väx snabbt, skörda sedan underblåser uppbyggnaden av överdrivna förväntningar. 

I portalkursen Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller (TDEI71) skärskådar vi enhörningsdrömmen och hjälper dig att förstå mekanismerna bakom värderingsraketer som Apple, Amazon, Google, Uber, Mojang, Klarna och Spotify. Digitalisering handlar bara undantagsvis om klassiska IT-företag; digitaliseringen kan vara en viktig omvärldsfaktor, kärnan i produkten, en förutsättning för tjänsteförmedling, eller en hörnsten i nätverksbyggandet. Genom att ta ett affärsekologiskt perspektiv (ett bredare nätverksperspektiv) ökar möjligheten att identifiera paralleller och se hur framgångarna i stor utsträckning bygger på lyckosamma kombinationer av huvudsakligen redan brett 

Kurser i profilen Digitalisering och management

existerande idéer och resurser. Detta ger en bas för att realistiskt uppfatta möjligheter och utmaningar. Att identifiera affärsmodeller, deras möjligheter och risker, handlar både om att se hur det specifika värdeerbjudandet skapas och förmedlas och att identifiera existerande och alternativa prismodeller för väsentliga delar av resursanskaffningen och för intäktsgenereringen. I denna, likt i profilens andra kurser, prövar du din förmåga att förstå och använda analysverktyg och insikter genom att studera och analysera egenvalda, typiskt sett unga, svenska satsningar. I den här kursen väljer du främst unga företag (som ofta utmanar äldre, etablerade aktörer), men i andra kurser i profilen väljer du kanske att även analysera hur mer traditionella aktörer hanteringar digitaliseringens möjligheter och utmaningar. I kursen Strategi och digitalisering – teknik, standarder och nätverkseffekter (TDEI71) riktas fokus på hur eftersträvansvärda tillväxtspiraler – och negativa spiraler – beror av strategiska vägval i organisationens samspel med sin omvärld. Exempel på sådana vägval är proprietära (unika) kontra öppna (delade) tekniska lösningar; allianser, standardsamarbeten och standardkrig; och hantering av direkta, indirekta, enkla och dubbelsidiga nätverkseffekter.

 

I kursen Strategisk organisatorisk IT-användning – workflow och knowledge management (TDEI21) riktas fokus istället inåt, mot hur den relevanta organisationen (numera allt oftare ett virtuellt samarbete över legala enheters gränser) kan stärkas. Två områden där digitalisering skapar möjligheter och utmaningar är workflow (både avseende överblick och transparens och genom effektivisering, t ex industri 4.0 med smarta fabriker och värdekedjor genom utnyttjande av Internet of things och molntjänster) och knowledge management (kunskapsutveckling- och spridning och kompetenshantering i allt mer sammanlänkade och utspridda organisationer).

Management handlar naturligtvis även mycket om ekonomistyrning, och här fortsätter digitaliseringen att öppna möjligheter – och skapa utmaningar. I vår allt mer digitaliserade värld är det allt mer angeläget att ha genomtänkta sätt att följa och uppfatta väsentliga utvecklingar i omvärld och inom organisationen och att uppmuntra och förmå medarbetare och samarbetsparter att sträva mot gemensamma mål. Kursen Strategisk ekonomistyrning (TDEI35) sätter styrmixen och samspelet mellan organisationens strategi och olika styrinstrument i fokus. Vi ser i samband med profilnamnsbytet över innehållet så att det väl matchar profilen.

Dessutom erbjuder vi möjlighet att välja bland våra andra kurser: om informationsinfrastrukturen i företag (Affärssystem, TDEI13); om verktyg för ekonomisk styrning (Ekonomisk styrning, TDEI19) och utvärdering av IT-produkter (Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter, TDDC34). (Naturligtvis finns även m

DoM Vad man kan bli

öjlighet att komplettera med en del kurser utanför EIS utbud.)

Profilen bygger vidare på kursutbudet från Ekonomiska Informationssystem och tar fasta på studentuppfattningen att innehållet bättre kommuniceras med ett nytt profilnamn Digitalisering och management. I samband med det namnbytet ändrar vi också i ett antal av våra kurser för att ännu tydligare matcha profilnamnet.

Naturligtvis ska du välja profil efter vad som intresserar dig, men profilen bestämmer inte din framtid. Likt I-are i stort från många av de andra profilerna kan man bli litet allt möjligt när man gått Digitalisering och management. Bilden till höger ger bara ett axplock av vad de som gått våra kurser har kommit att få för arbeten, men som du ser är redan den här listningen rätt omfattande.

I profilen ingår följande obligatoriska kurser:

- TDEI71 (ersätter nuvarande TDEI70), Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller / Digitisation, business ecologies and business models, 6hp, o

- TDEI72, (Ersätter nuvarande TDEI09) Strategi och digitalisering –teknik, standarder och nätverkseffekter / Strategy and digitisation –technology, standards and network effects, 6 hp, o

- TDEI21, Strategisk organisatorisk IT-användning – workflow och knowledge management / Strategic Organisational Application of IT - Workflow och Knowledge Management, 6 hp, o

- TDEI 35, Strategisk ekonomistyrning / Strategy and Management Control, 6 hp, o

Följande kurser är valfria i profilen:

- TDEI13, Affärssystem – process och implementering / Enterprise Resource Planning Systems: Process and Implementation, 6hp, v

- TDEI19, Ekonomisk Styrning/ Management control, 6hp, v

- TDDC34, Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter /Technical, economic and societal evaluation of IT-products, 6 hp, v

Utöver dessa våra egna kurser kan du också välja

TEIE72              Affärsstrategier

TEIO13             Ledarskap och industriellt förändringsarbete

TEIO06             Innovativt entreprenörskap

TEIO07             Avancerad projektverksamhet

TETS32             Logistikanalys - verktyg och modeller

TPPE29            Finansiella marknader och instrument

Genom kursuppläggen i våra kurser tränar du metodtänkande, källkritik och utnyttjande av akademiska tidskrifter, varför vi inte ser behov av någon specifik ”projektkurs” för att ytterligare förbereda dig inför exjobbet. Den förberedelsen är istället integrerad i kurserna.


Sidansvarig: alf.westelius@liu.se
Senast uppdaterad: Sat Oct 28 21:43:21 CEST 2017