Göm menyn

Profilen Ekonomiska Informationssystem

Vad gömmer sig bakom profilnamnet Ekonomiska Informationssystem (EIS)? Vore det titeln på ett spex skulle det väl kompletteras med alternativa titlar "EIS - eller Affärsekologier, affärsmodeller och digitalisering - eller Strategi och praktik: affärer, styrning och digitalisering - eller Lär dig se igenom hajpen".

EIS profil och organisationer

Profilen Ekonomiska Informationssystem lägger fokus på de nya, snabbväxande, IT-intensiva företagen, organiserings- och styrningsformerna. Se på börslistorna. Mycket av förmögenhetstillväxten ligger i nya, snabbväxande, IT-intensiva verksamheter. Hur fungerar de? Hur värderas de? Vad står de inför för utmaningar? Hur påverkar de oss? Och vad har vi gemensamt med dem? Med insikter från affärsmodeller, styrning och digitalisering i sådana verksamheter kan man också förstå och ha något att komma med i mer traditionella organisationer.

EIS profil och sektorer

”Industriell ekonomi” är inte bara till för klassisk tillverkningsindustri. Traditionellt har EIS arbetat med kommersiell, offentlig och ideell sektor. För närvarande finns ett ökat fokus mot kreativa näringar (snabbväxande, ofta IT-baserade företag). Vidare gör utvecklingen av sociala media att den privata sfären blir allt viktigare att förstå och ta hänsyn till, dels för att förstå de sociala nätverken, dels för att förstå hur organisationer påverkas – och kan interagera – med privatpersoner.

Centralt i profilen är Perspectives management – att uppfatta och hantera olika intressenters perspektiv istället för att enögt fokusera ett.

Kurserna behandlar styrning, affärsekologier, affärsmodeller, prissättning, nätverkseffekter, kunskapshantering och organisering med ett strategiskt perspektiv.

 

EIS profil Vad blir man

Naturligtvis ska du välja profil efter vad som intresserar dig, men profilen bestämmer inte din framtid. Likt I-are i stort från många av de andra profilerna kan man bli litet allt möjligt när man gått EIS. Bilden till höger ger bara ett axplock av vad EISare kommit att få för arbeten, men som du ser är redan den här listningen rätt omfattande.

 

EIS kurser

Inom profilen ger vi ett antal kurser. Fördelningen över studieperioder är som visas i bilden till höger. Du förväntas läsa ett antal av våra kurser, men beroende på intresse även komplettera med andra inriktningars kursutbud. Till exempel kan kurser i organisation och ledarskap, entreprenörskap, projektledning, affärsstrategier, logistik eller finansiering vara tänkbara komplement. Du kan läsa mer om våra kurser via menyn till vänster. (För närvarande får du dock använda din webbläsares bakåtknapp för att komma tillbaka till den här sidan och menyn till vänster, eftersom den försvinner när du är inne på enskilda kurser.) De beskrivningarna är ofta fylligare i sin engelskspråkiga version eftersom de går på engelska när de har gäststudenter. (Det gör att den svenska beskrivningen på många kurser mest hänvisar till den engelska, som ju även svenska studenter förstår, men inte vice versa.) I korthet handlar de om följande.

Ekonomiska perspektiv analyserar logiken bakom de nya, snabbväxande, IT-intensiva verksamheterna. Hur ser den affärsekologi ut i vilken organisationen verkar, vad är egentligen dess affärsmodell(er) och hur ser prismodellerna ut? Fokus är inte enbart ett snävt "shareholder-value"-perspektiv; både samhälls- och individuella perspektiv kompletterar bilden.

Ekonomisk styrning och Strategisk ekonomistyrning ser närmre på den flora av verktyg som står till buds för att rikta medarbetares fokus och verksamhetens. Portföljen sträcker sig från balanserade styrkort och strategikartor till rutiner, rekrytering och värderingsarbete.

Strategiska IT-tillämpningar och Strategisk organisatorisk IT-användning sätter digitalisering i fokus. I Strat IT studerar vi utnyttjandet i relationer till verksamhetens omvärld - kunder, leverantörer, andra samarbetsparter och allmänhet. Nätverkseffekter, standardiserings strategiska aspekter, koalitionsbyggande, strategisk rättighetshantering och digitalisering av produkter är centrala teman. I Strat org IT vänds intresset inåt i verksamheten - hur kan digitalisering bidra till att hålla samman, inrikta, effektivisering och förnya en verksamhet eller ett samverkande nätverk? Motivation, kommunikation, kunskaps- och kompetensutveckling är frågor att studera djupare för att kunna utveckla ett strategiskt - och verklighetsförankrat - utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Vår portfölj innehåller även ett par mer nischade kurser. Kursen Affärssystem koncentrerar sig på verksamhetssystem - de integrera(n)de informationsplattformar som verksamheter i allt större utsträckning har eller förväntas ha idag. Anskaffning, införande - och användning - kräver eftertanke och insikt i frågor som integration och självständighet, standardisering och unik anpassning om verksamhetssystemet ska bli en strategisk tillgång snarare än belastning. Technical, economic and societal evaluation, slutligen, riktar intresset mot utvärdering av investeringar i IT-lösningar eller utveckling av nya IT-baserade produkter. Främst är det modeller för ekonomisk och i någon mån samhällelig utvärdering som är i fokus. Djupare insikter i teknisk utvärdering kan du skaffa dig via IDAs kursutbud.     

 

Kontakt

Avdelningschef

Johan Holtström (Universitetslektor)
Tel 013-28 1614

Examensarbeten

Ekonomiska informationssystem
Alf Westelius  (professor)
Tel 013- 28 1526

Strategi och styrning (f.d. Industriell ekonomi) och Industriell marknadsföring
Roland Sjöström (Universitetslektor)
Tel 013-28 1778


Ämnesadministratör - kurser
Görel Fornander 

 

 


Sidansvarig: alf.westelius@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 10 17:23:55 CEST 2017