Göm menyn

Forskning

Ämnesområdets huvudfokus är gränslandet mellan ekonomi och IT. Mer precist handlar ämnesområdet dels om hur information överförs från, mellan och till människor, dels om möjligheter och konsekvenser med IT-utnyttjande. Området inkluderar forskning om affärs- och verksamhetsutveckling, kunskaps- och kompetensutveckling, särskilt i verksamheter där IT-utnyttjande är en väsentlig beståndsdel.

Särskilt intresse riktas mot vilken roll strategier och informationssystem har när människor samverkar i olika slags organisationer (företag, myndigheter, förvaltningar och föreningar), nätverk och koalitioner, och samspelet med omgivande ekologier. Perspectives management – att uppfatta och hantera olika intressenters perspektiv – är en väsentlig del i strävan att nå en djupare och mer nyanserad förståelse av de studerade företeelserna.

Huvuddelen av våra doktorander medverkar i forskarskolan Management and IT (MIT). Under perioden 1991-2010 medverkade ett stort antal doktorander i forskarskolan Research Programme for Auditors and Consultants (RAC).

Kontaktpersoner:

Professor Alf Westelius

Professor Nils-Göran Olve

Universitetslektor Erik Jannesson

 


Sidansvarig: alf.westelius@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 21 23:15:38 CEST 2015