Göm menyn

Forskning

Ämnesområdets huvudfokus är gränslandet mellan ekonomi och IT, inte minst i nya, snabbväxande, IT-intensiva verksamheter. Mer precist handlar ämnesområdet dels om hur information överförs från, mellan och till människor, dels om möjligheter och konsekvenser med IT-utnyttjande. Området inkluderar forskning om affärs- och verksamhetsutveckling, styrning, kunskaps- och kompetensutveckling, särskilt i verksamheter där IT-utnyttjande är en väsentlig beståndsdel.

Särskilt intresse riktas mot vilken roll strategier och informationssystem har när människor samverkar i olika slags organisationer (företag, myndigheter, förvaltningar och föreningar), nätverk och koalitioner, och samspelet med omgivande ekologier. Perspectives management – att uppfatta och hantera olika intressenters perspektiv – är en väsentlig del i strävan att nå en djupare och mer nyanserad förståelse av de studerade företeelserna.

Huvuddelen av våra doktorander medverkar i forskarskolan Management and IT (MIT). Under perioden 1991-2010 medverkade ett stort antal doktorander i forskarskolan Research Programme for Auditors and Consultants (RAC).

Kontaktpersoner:

Professor Alf Westelius

Professor Nils-Göran Olve

 

 


Sidansvarig: alf.westelius@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Sep 21 08:41:59 CEST 2017