Göm menyn

Teoretiska perspektiv på logistikens roll i företagets strategi, 7,5 hp

Theoretical perspectives on role of logistics in the strategy of the firm

Länk till anmälan

Länk till kursplan

Kursen planeras börja i mars 2020.

Kursmål

Efter avslutad kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
1.1 Kunna redogöra för och diskutera vilka grundvalar/antaganden som respektive strategiteoretiskt perspektiv (som tas upp i kursen) bygger på
1.2 Kunna redogöra för och diskutera respektive perspektivs huvudsakliga innehåll och budskap
1.3 Utifrån respektive perspektiv kunna redogöra för och diskutera logistikens strategiska betydelse i ett företag
Färdighet och förmåga
2.1 Kritiskt förhålla sig till och redogöra för och reflektera över användbarheten och relevansen av respektive strategiteoretiskt perspektiv givet en specifik, logistikrelaterad kontext
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 Kunna applicera teorierna och genomföra en egen analys i eget empiriskt material (eller annan egen kontext).

Kontaktperson

Erik Sandberg


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07