Göm menyn

Miljösystemanalytiska verktyg, 4 hp

Environmental Systems Analysis Tools

Länk till kursplan

Kursens syfte

Miljösystemanalytiska verktyg används för att analysera miljöpåverkan från olika aktiviteter, produkter och tekniska system i samhället. Dessa modeller och metoder har också en central roll i att utveckla och utvärdera nya strategier, tekniker och åtgärder inom hållbarhetsområdet.
Kursen syftar till studenten ska utveckla kunskap om befintliga verktyg inom miljösystemanalysområdet och dess potential och begränsningar i att analysera och lösa miljöproblem. Fördjupningar görs för ett urval av verktyg (till exempel livscykelanalys) och med avseende på metodmässiga aspekter och utmaningar.

Kursmål

Efter genomförd kurs ska studenterna kunna:

  • redogöra för vilken potential och vilka begränsningar miljösystemanalys har i att analysera och lösa miljöproblem
  • välja miljösystemanalytiska verktyg efter behov, syfte och studieobjekt och redogöra för hur olika metodval och systemgränser påverkar studiens resultat
  • utveckla och försvara ett stegvis förfarande för att utföra en livscykelanalys som även innefattar hantering av osäkerheter och problembyten
  • analysera hur miljösystemanalys relaterar till deras eget doktorandprojekt och beskriva hur de tänker använda den kunskap de utvecklat i kursen i sin fortsatta forskning

Kontaktperson

Joakim Krook


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07