Göm menyn

Kvalitativ forskning: Frågor, data, teori, 10 hp

Qualitative research: Question, data, theory, 10 credits

Kursen vänder sig till forskarstuderande med intresse för kvalitativ forskning (formulering av forskningsfrågor, val av strategier/metoder, begreppsbildning och teoriutveckling). Kursen vänder sig också till forskarstuderande som inte nödvändigtvis arbetar med kvalitativa forskningsmetoder men önskar fördjupa sig inom begreppsbildning och teoriutveckling.

Kursbeskrivning

Preliminär kursbeskrivning inklusive preliminär litteraturlista (pdf)

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om olika delar av en kvalitativ forskningsprocess, från formulering av forskningsfrågor, till utformning av forskningsstrategi och empiriska insamlingsmetoder, och vidare till analys av kvalitativa data och utveckling av begrepp och teori.

Kursperiod

Kursen planeras att ges november 2020 - mars 2021.

Kontaktperson och intresseanmälan

För frågor och anmälan av intresse kontakta Göran Goldkuhl, goran.goldkuhl@liu.se.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-30