Göm menyn

Klassisk Mekanik, 10 hp

Classical Mechanics

Länk till anmälan - ej öppen

Länk till kursplan

Syfte

Kursen syftar till fördjupning och utvidgning av kunskaperna i partikeldynamik och stelkroppsdynamik från grundläggande kurser i mekanik på teknisk högskola. Efter genomgången kurs skall den studerande:

  • Kunna formulera kraftlagen och momentlagen i roterande och accelererande koordinatsystem med en förståelse för konsekvenserna av olika val av koordinatsystem.
  • Kunna använda olika parameteriseringar av koordinattransformationsmatrisen för att beskriva en stel kropps orientering.
  • Kunna använda några av de alternativa formuleringarna av rörelselagarna, samt kunna redogöra för hur dessa härleds ur de klassiska formuleringarna av kraftlagen och momentlagen.

Lärare

Lars Johansson


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07