Göm menyn

Analys av kvalitativ data, 8 hp

Analysis of Qualitative Data

Länk till kursplan

Kursens syfte

Denna kurs inriktas på att ge verktyg för att kunna analysera kvalitativ data från intervjuer, observationsmaterial och text. Kursen tar avstamp i Miles och Hubermans bok Qualitative Data Analysis och fokuserar praktiska strategier och metoder. Kursen tar upp tre huvudsakliga steg i den kvalitativa analysen: reducering av data från ursprungligt material, visualisering av data för att skapa översikt och slutsatser som kan dras om mönster, möjliga samband mm. Vi kommer även att beröra tolkande ansatser för empirisk kvalitativ analys. Under kursens gång kommer vi också ta upp praktiska strategier för analys och skrivande.

Kontaktperson

Mattias Elg

Övrigt

Kursen riktar sig i första hand till doktorander på Avdelningen för logistik- och kvalitetsutveckling. Ett fåtal platser finns för andra doktorander.


Sidansvarig: komm@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-07