Göm menyn

Hanna Almlöf

E-post

hanna.almlof@liu.se

Rum nr

3B:848

A-Huset, ingång 19
1 trp, B-korridoren (3B)
 

Adress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonmisk och industriell utveckling(IEI)
Avd. Affärsrätt
581 83 LINKÖPING

Telefon och fax

013-28 24 30

Befattning

Universitetslektor

Undervisning

Hanna undervisar huvudsakligen i associationsrätt, främst aktiebolagsrätt. Därtill handleder hon uppsatsstudenter på kandidat och masternivå. I mindre utsträckning undervisar Hanna i grundläggande civilrätt, t.ex. avtalsrätt, mellanmansrätt, köprätt, internationell köprätt, skadeståndsrätt och fordringsrätt. 

 

Forskning


 

Forskningsområdet är bolagsrätt, främst aktiebolagsrätt med fokus på ägarledda verksamheter. Med ett ägarlett aktiebolag avses ett företag där det råder en slags identitet mellan aktieägarna och ledningen i bolaget. Dessa bolag utgör den stora majoriteten aktiebolag i svenskt näringsliv. Därtill riktas fokus på regleringsteoretiska spörsmål och hur utformningen av rättsliga regler påverkar bl.a. lagens möjlighet att uppnå sina ändamål och huruvida reglerna är anpassade för stora respektive små aktiebolag.

 

I avhandlingsstudien ”Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet” (2014) sätts särskilt fokus på aktiebolagsrättens dispositivitet och hur ägarledda aktiebolag, även via flexibla beslutsförfaranden, kan fatta rättsenliga beslut. Studien leder till en utvärdering av huruvida den svenska regleringen av aktiebolagets organisation är ändamålsenlig för ägarledda aktiebolag.

 

Pågående forskningsprojekt: ”Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit” finansieras av Ragnar Söderbergs Stiftelse och startar 1 september 2016 och pågår i två år. 

 

Syftet med projektet är att analysera aktiebolagslagens minoritetsskydd ur perspektivet ägarledda bolag. De flesta aktiebolag i Sverige är ägarledda och de karaktäriseras bland annat av en begränsad ägarkrets som till betydande del också utgör bolagets ledning. Den nära kopplingen mellan ägar- och ledarroller får till följd att om konflikter uppkommer riskerar verksamheten att lamslås. En annan möjlig konsekvens är att minoriteten förlorar sitt inflytande över bolaget. För dessa fall erbjuds minoriteten lagstadgade instrument för insyn. Inom ramen för projektet studeras dessa instrument och utvärderas i vilken mån de utgör ändamålsenliga konfliktlösningsverktyg. Konflikter kan också ge en aktieägare anledning att sälja sitt innehav. Lagen tillhandahåller dock mycket begränsade exitlösningar och ingen som särskilt lämpar sig för verksamheter med en snäv ägarkrets. Exitproblematiken är särskilt beaktansvärd i ägarledda bolag, dels därför att det typiskt sett saknas marknad för aktierna, dels pga. överlåtelsebegränsningar.

 

Projektet kommer att genomföras med användning av inte bara sedvanligt juridiskt material, utan också empiriskt material i form av till exempel aktieägaravtal, ägardirektiv och intervjuer med ägarledare. Analysen inkluderar ett regleringsteoretiskt perspektiv för att ytterst besvara frågan om lagen svarar mot de ägarledda aktiebolagens behov eller om det finns anledning till ändringar i regelverket.

Läs gärna mer på http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/hanna-almlof

 

 


Sidansvarig: annika.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Apr 29 13:52:30 CEST 2016