Göm menyn

Välkommen till avdelningen för

Projekt, Innovationer och Entreprenörskap

PIE bedriver forskning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom tre huvudområden.

  • industriell projekt- och innovationsledning, särskilt samspelet teknikutveckling, produkt- och funktionsutveckling och industrialisering - produktion
  • industriell framväxt och förnyelse
  • affärsutveckling och entreprenörskap, särskilt tidiga utvecklingsprocesser i kunskapsintensiv verksamhet.

Forskning

Forskningsområdet har f n två professorer, nio disputerade universitetslektorer (varav fyra är docenter), två forskarassistenter, tre universitetsadjunkter (varav två är inskrivna i forskarutbildningen) samt sju doktorander.

Forskning bedrivs dels inom de två stora forskningsprogrammen HELIX och KITE, dels inom mindre forskningsprojekt (se menyn).

Grundutbildning

Vi bedriver undervisning inom områdena industriell organisation, ledarskap, innovationsledning och produktutveckling, projektledning, entreprenörskap och arbetsvetenskap. Företrädelsevis utbildar vi studenter vid Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. Vi har ett flertal kurser på olika civilingenjörsprogram (framförallt  Industriell ekonomi, Design och Produktutveckling och Energi - Miljö - Management), samt enstaka kurser på ett flertal andra program (t ex Kemisk Biologi, Teknisk Biologi och Maskinteknik). Vi håller dessutom i en av profilerna i Master programmet Industrial Engineering and Management (innovation management) och ger flera kurser för högskoleingenjörsprogram.

§I våra kurser förenar vi moment kring personlig utveckling, forskningsbaserade analyser och studier på företag.

Fortbildning och tredje uppgiften

PIE har som ambition att stödja beslutsfattande i näringsliv, statliga myndigheter och departement samt andra organisationer (t ex inkubatorer och branschorganisationer) som på olika sätt är inblandade i projekt-, innovations- eller entreprenörskapsprocesser. Detta gör vi dels genom att samarbeta med avnämare inom ramen för forskningsprojekt och uppdragsverksamhet, dels genom att sprida våra forskningsresultat på olika sätt (t ex genom workshops och seminarium och publicering i populärpress), dels genom våra fortbildnings- och träningsprogram.

Inom området projektledning är vi engagerade i vidareutbildning på ledande företag som ABB, Ericsson, Saab och TetraPak både inom ramen för Sveriges enda executive master för projektledare, PMEX och i det årligt återkommande utbildningsprogrammet Avancerad Projektledning på Scania i Södertälje.

Länk till PMEX

Inom området entreprenörskap erbjuder CIE program och aktiviteter som syftar till att stimulera ett framgångsrikt skapande, utveckling och tillväxt av teknik- och kunskapsintensiva företag, bland annt inom Entreprenörskapsprogrammet (ENP) som ger deltagare stöd i processen förverkliga en affärsidé.

Länk till Entreprenörskapsprogrammet


 

Nyheter

  • Slutrapporten från NyEl-projektet finns nu tillgänglig.

  • Nu går det att ladda ner rapporten Teknologiska innovationssystem inom energiområdet (ER2014:23) från Energimyndighetens förlag. I rapporten analyseras havsbaserad vindkraft, marin energi, solceller, elektrifierade tunga fordon och avancerade bioraffinaderier med utgångspunkt i ramverket teknologiska innovationssystem. Syftet är att illustrera hur ramverket kan användas för att analysera strategiskt viktiga teknikområden samt identifiera systemsvagheter som motiverar särskilda politiska insatser. Från PIE har Anna Bergek, Christian Berggren och Thomas Magnusson deltagit.


Kontaktinformation

Besöksadress

Campus Valla
Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19, plan 2 (entréplan), korridor A

Postadress

Projekt, Innovationer och Entreprenörskap
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Telefon & fax

Telefon: 013-28 10 00
Fax: 013-28 11 01

Studierektor

Thomas Magnusson
Telefon: 013-28 89 98

Avdelningschef

Nicolette Lakemond
Telefon: 013-28 25 25

Institutionsadministratör

Carina Ekhager
Telefon: 013-28 15 68


Sidansvarig: nicolette.lakemond@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-21