Göm menyn

VÄLKOMMEN TILL AFFÄRSSTRATEGIER HT-2013

Kurskod: TEIE72

 

Höstens kurs startar torsdagen den 5 september k. 15.15 i C1.

Syfte

Kursen syftar till att ge en totalbild av företaget och dess strategiska agerande. Kursen skall ge teknologen modeller och metoder för att förstå och analysera ett företags strategival vad gäller affärsinriktning, konkurrenskraft och lönsamhet.

Upplägg

Kursen är främst upplagd runt ett praktikfall avseende ett större företags verksamhet. En inledande föreläsningsserie kommer att ge en referensram att utvärdera praktikföretagets verksamhet emot. Referensramen innefattar områden som omvärld, koncernstrategi (portföljstrategi), konkurrensstrategi, finansiell strategi, organisation och styrning samt planeringsmetodik. Praktikfallen genomförs i grupper om fyra-fem teknologer.

Obligatoriska inslag

De obligatoriska inslagen utgörs av:
* Handledning, grupperna förbereder en stomme till analysmodell som kan utgöra
ett underlag för en intervjuguide. Mailas till handledaren något dygn innan
handledning.
* Dugga
* Insändande av diskussionsunderlag till "ert" företag.
* Besök på företaget vid vilket samtliga i gruppen måste närvara.
* Inlämnande och presentation av skriftlig rapport.
* Aktiv medverkan vid slutseminarium om 4-5 timmar.

Resultatet och kommentarer på rapporterna kommer att meddelas per mail.

Kurslitteratur

Bob de Wit & Ron Meyer: STRATEGY - Process, Content, Context - An International Perspective. 4th edition.

 

Länk till Affärsdata för årsredovisning om du är uppkopplad mot LiU:s nätverk behövs ingen inloggning. Alternativt gå genom Bibliotekets hemsida, databaser och sök på Affärsdata.


Sidansvarig: staffan.brege@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-08-29