Göm menyn

Välkommen till Energisystem!

Avdelningen Energisystem arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskningen bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Final_byggnad

Final_industri

Final_Lokalaregionala

Final_solceller

 

Nyheter

Advanced Net Zero Energy Water and Waste Training

Professor Bahram Moshfegh är medarrangör för ett workshop kring bästa praxis för att hantera energi, vatten och avfall på militära anläggningar i syfte att uppnå långsiktig hållbarhet. Workshopen sponsras av NATO och hålls mellan 25-29 April, 2016, vid den amerikanska armén i Wiesbaden, Tyskland. Mer information kan hittas här. (2016-04-18)

Ny teknik för nyttjande av restvärme i stål- och verkstadsindustri

Tisdagen den 19 april föreläser professor Bahram Moshfegh om ”Impinging Jet, en teknik för att skörda restvärme i stål- och verkstadsindustri” under seminariet ”Skörda och tillgodogöra stål- och verkstadsindustrins restvärme” som hålls av  Triple Steelix och Jernkontorets energinätverk. Läs mer här. (2016-04-18)

Vita certifikat nyckeln till ett stabilt energisystem

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen och Louise Trygg, professor vid Energisystem, debatterar förnybar energi i Ny Teknik. "Vi är övertygade om att ett 100 procent förnybart energisystem är det enda hållbara alternativet på sikt", framhåller Svante och Louise. Läs hela artikeln här! (2016-04-12)

Gästredaktör i tidsskriften Energies

Patrik Thollander är gästredaktör i ett special issue om "Industrial Energy Efficiency" tidsskriften Energies (2016-03-18)

Fem nya doktorander på Energisystem

Emil Nilsson är civilingenjör i energisystem och doktorand i projektet ”Utvärdering av borrhålsvärmelagring för högtempererad industriell överskottsvärme”. Vlatko Milić kommer att forska på den tekno-ekonomiska potentialen för energibesparing i byggnader byggda före 1945, där hänsyn måste tas till det kulturhistoriska värdet hos byggnaden. Projektet är tvärvetenskapligt och sker i samarbete med Uppsala Universitet.  Joakim Haraldsson är civilingenjör i teknisk fysik och undersöker energieffektiviseringspotentialerna i den svenska aluminiumindustrin och möjligheterna att realisera dessa i hela värdekedjan. Elias Andersson kommer att studera energieffektiviseringspotentialen inom svensk industri. Då denna inte kan uppnås enbart med hjälp av teknik, kommer Elias att analysera vilka hinder, drivkrafter och framgångsfaktorer som finns och hur dessa kan användas för skapa ett systematiskt tillvägagångssätt för energiledning. Jakob Carlander är industridoktorand hos Sankt Kors fastigheter AB och studerar hållbar stadsplanering, med det innovativa området Ebbepark som studieobjekt. Välkomna till Energisystem! (2016-02-10)

Reportage om Energisystem i Framtiden Energi

Professor Bahram Moshfegh och docent Patrik Thollander intervjuas om den energisystemforsknings som bedrivs på avdelningen. ”Vår forskning baseras på ett systemtänkande som ska bidra till ökad förståelse av sambanden mellan energianvändning och energitillförsel inom alla samhällssektorer vilket är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle”, säger Bahram i intervjun. Läs hela reportaget här! (2016-02-05)

 

Aktuellt

Våra senaste publikationer


 • Johansson, M. T., 2016. Effects on global CO2 emissions when substituting LPG with bio-SNG as fuel in steel industry reheating furnaces: The impact of different perspectives on CO2 assessment. Energy Efficiency (accepted for publication).

 • Nehler T., Rasmussen, J., 2016. How do firms consider non-energy benefits? Empirical findings on energy-efficiency investments in Swedish industry. Journal of Cleaner Production (2016), pp. 472-482. Published online.

 • Thollander, P., Palm, J., 2015. Industrial energy management decision making for improved energy efficiency – strategic system perspectives and situated action in combination. Energies (accepted for publication).

Kommande seminarier


Läs mer om våra seminarier här.

Aktuellt för dig som student


Lediga exjobb


 • Energy audit of a car selling company
 • Spillvärmeanvändning från Åtvidabergsbandyklubb

 • Uppföljning av tidigare energikartläggning på ett tillverkande företag

 • Spillvärme från smådjurskrematorium

 • Byggnadsenergi-  och solsimulering av Plusenergihus, Vallastaden
 • Viserums konsthall behöver nytt tak
 • Kommunala processer för hållbart byggande
 • Almo Hardwood från olja till biobränsle
 • LCC-analyser av vanligt förekommande teknisk utrustning i kommunala fastigheter
  Mall för normalårsförbrukning i Motala kommuns fastighetsbestånd
 • Uppföljning av ställda krav vid nybyggnation av förskolan Västra Bråstorp  - FEBY12 och Svanen
 • Miljöklassning av byggprojekt i Motala kommuns regi
 • Drift av pelletspannor sommartid
 • Fördelning av mediaförbrukning per huskropp inom en fastighet
 • Uppföljning av energianvändning i nybyggnation
 • Uppföljning av energistatistik, Fastighetsenheten Motala kommun

Läs mer om våra lediga och pågående exjobb här.

Forksarskolan


Läs mer om Program Energisystem här. 


Nyhetsarkiv

 

Foto: Andreas Molin


Besöksadress: Hus A, ingång 13/15, plan 3, korridor B, Campus Valla Linköping

 

 


Sidansvarig: webadmin.energisystem@iei.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-04-26